ثبت مشاور
+
استفاده از نخاله های ساختمانی در آسفالت
صنایع ساختمان

استفاده از نخاله های ساختمانی در آسفالت

صنعتگران جوان : یکی از مشکلات ناشی از تخریب ساختمان‌ها و روسازی راه‌ها، آلودگی زیست محیطی ایجاد شده از انباشتن نخاله‌های به دست آمده از آنها است. از نظر اقتصادی و زیست محیطی، بازیافت و استفاده مجدد از نخاله‌های حاصل از تخریب
بالا