ثبت مشاور
+
سفید کننده ها را بشناسیم
صنایع نساجی

سفید کننده ها را بشناسیم

صنعتگران جوان : واژه Bleach (سفید کننده) که میتواند در معنای گسترده ای استفاده شود شامل القای هر نوع تغییر در جهت یک درجه روشنتر شدن رنگ شی می باشد. بطور فیزیکی ٬ مفهوم این افزایش در انعکاس نور مرئی در نتیجه جذب سطحی است.         در کل
بالا