ثبت مشاور
+
درباره گرایش برق قدرت بیشتر بدانیم
صنایع الکترونیک

درباره گرایش برق قدرت بیشتر بدانیم

صنعتگران جوان : هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولیدبرق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک مهندس قدرت بایدبه روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم
بالا